T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELTAŞ TRAFİK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  

Konu : Yediemin Araç Devri                                                                                                                                                Tarih : 20.08.2020

 

İLAN 

 

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kâzım Karabekir Caddesi No: 138 Altındağ/Ankara adresinde bulunan, yediemin otoparkı olarak kullanılan ve içerisinde 398 adet araç yer alan otoparktaki araçların, bu araçlar için otoparka giriş tarihlerinden itibaren işlemiş olan otopark ücretleri ile tahsil hakkının, alacakların tahsili için icra takibine başlanmış olan araçların icra takip dosyalarındaki tüm hakların aşağıda belirtilen şartları taşıyan yetkili bir yediemin otoparkına devri için 10 (On) gün süre ile askıya çıkartılmıştır. Sürenin sona ermesinin ardından başvuran ilgililerin teklifleri değerlendirmeye tabi tutularak istenen şartları taşıyan başvurucu ile devir sözleşmesi akdedilecektir. Ancak BELTAŞ, tekliflerin açılması sonrası istediği takdirde ihaleyi aynı anda pazarlık yöntemine dönüştürebilir. BELTAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun teklifi tespitte ve işi istediğine verip vermemekte serbesttir. Bu durumda teklif sahibi istekliler hiçbir itirazda bulunmayacağını, hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İlan 01.09.2020 tarihinde, saat 17:00’da sona erecektir.

 

İLGİLİNİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR;

1) Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi

– Meslek Grubu: 57 / Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi

– Nace Kodu: 57.21.07 Otopark Ve Garaj İşletmeciliği

2) Ankara Büyükşehir Belediyesinden verilen ve faaliyet konusu en az 400 araç kapasiteli geçici açık otopark olan ruhsat.

3) Otoparka ait yangın raporu.

4) Otoparka ait sigorta belgesi.

5) Katılım şartları arasında yer alan ruhsat sahibi otoparkın en az 10 yıldır faaliyette bulunduğunu gösterir belge.

6) Ankara ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren otoparkın lokasyonunun Ankara İcra Müdürlükleri çevresinde işlemlerin sürdürülebilmesine elverişli nitelikte olmalı. ( Ankara Batı Adliyesi Çevresinde değil )

7) 2004 Sayılı İİK. M. 88/4 uyarınca “Adalet Bakanlığı Mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Açılacak depo ve garajların öngörülen şartlara haiz olup olmadığı yetkisi hâkimlik ve icra müdürlüklerince belirlenir.” Buna göre isteklilerin hâkimlik ve icra müdürlükleri tarafından yetkilendirildiğini gösterir belge.

 

DEVİR SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: TARAFLAR 

Bir tarafta Yeşiltepe Mah. Kuzey Ankara 1. Etap Ankara 1. Etap Küme Evleri No:5 Keçiören Ankara adresinde faaliyet gösteren Beltaş Trafik Hizmetleri A.Ş. (Bundan sonra BELTAŞ olarak anılacaktır.) ( VKN: xxxxxxxxx), Diğer tarafta …………………………………………………………………….. Ankara adresinde faaliyet gösteren ………………………… ( Bundan sonra kısaca FİRMA olarak anılacaktır.) ( VKN:…………………………)

Tarafların adresleri yukarıda belirtilen adresler olup, adreslerin değişmesi halinde diğer tarafa en kısa süre içinde bilgi verilecektir. Bilgi verilmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatlar geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU 

BELTAŞ tarafından işletilen Kazım Karabekir Caddesi NO.138 Altındağ/ Ankara adresindeki yediemin otoparkında bulunan 398 adet, işbu sözleşmenin eki olan listede belirtilen araçların otoparkta bulunduğu döneme ait BELTAŞ alacak haklarının ( çeşitli cins ve modeldeki otomobil, kamyonet, kamyon, motosiklet vb. ) sözleşme imzalanan FİRMA’ya ait ………………………………………………………………………………. Ankara adresinde bulunan yediemin otoparkına tüm giderleri firmaya ait olmak kaydı ile ………………… (teklife göre değerlendirilecektir) olarak devredilmesidir.

MADDE 3: SÜRE

3.1. İşbu sözleşmenin eki olan listede belirtilen ve fiili hacizli olmayan araçlar sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 (BİR) ay içerisinde FİRMA’ya ait yediemin otoparkına taşınacaktır.

3.2. Fiili hacizli olan 85 adet aracın nakli için ise, madde 3.1.’de belirtilen 1 (Bir) aylık süre Covit -19’un çalışma sisteminde sebep olduğu sorunlardan dolayı süre belirlenebilmesi mümkün olamadığından, ilgili icra dosyalarındaki devir ve temlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacaktır.

MADDE 4:  ÖZEL HÜKÜMLER

4.1. BELTAŞ otoparkında bulunan araçlar oluşturulan liste ile noter masrafları firmaya ait olmak kaydı ile noterden devredilecektir.

4.2. Noter devir listesi hazırlanırken, araçların fotoğrafları çekilecek olup resimli son hali ile FİRMA bu araçları teslim alacaktır. Otoparktan çıkan ve FİRMA’nın teslim alış tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen araçlardaki hasarların sorumluluğu BELTAŞ’a ait olacaktır. BELTAŞ’ın bu konuda FİRMA’dan herhangi bir talebi olmayacaktır.

4.3. BELTAŞ tarafından teslim edilen araçların resmi yediemini FİRMA olacaktır. FİRMA teslim tarihinden itibaren, bu araçların her türlü güvenliğinden sorumlu olacaktır.

4.4. BELTAŞ, FİRMA otoparkına teslim ettiği araçlar için teslim tarihinden önce veya sonrasına ait olmak üzere herhangi bir ücret talep etmeyecektir. BELTAŞ otoparkına Ankara Trafik Vakfı Araç Çekicileri ile çekilmiş olan araçların çekme kurtarma ücretleri FİRMA tarafından tahsil edilecek, tahsil edilen bu ücretler Ankara Trafik Vakfı Araç Çekme Ve Otopark İktisadi İşletmesine ödenecek, BELTAŞ’a ödeme bilgisi verilecektir.

4.5. Yediemin otoparkına teslim edilen araçların her türlü zarara karşı bakım ve muhafazası FİRMA’ya aittir. FİRMA, teslim edilen araçların her türlü zarara karşı bakım ve muhafazası ile ilgili tüm bunları karşılayacak kapsamda otopark sigortasını 3 (üç) gün içinde yaptıracak ve sigorta poliçesini BELTAŞ’a sunacaktır.

4.6. BELTAŞ tarafından, fiili haciz işlemi yapılan araçların yedieminliğinin devri için BELTAŞ, FİRMA’ya muvafakat verecektir. FİRMA’ya teslim edilen araçlar için ödenen otopark ücretlerinin herhangi bir nedenle BELTAŞ hesabına yatması durumunda, BELTAŞ yatırılan parayı FİRMA’ya iade edecektir.

4.7. BELTAŞ,  firmanın sözleşme hükümlerinin yerine getirmemesi dışında herhangi bir nedenle teslim ettiği araçları geri almak istediği takdirde bu araçların nakliye ve otopark ücretlerini FİRMA’ya ödeyecektir.

4.8. İşbu sözleşme ile BELTAŞ’a yediemin sıfatı ile teslim edilen araçların, BELTAŞ adına tahakkuk etmiş olan tüm yedieminlik alacakları ile birlikte araçların yedieminliği FİRMA ’ya devredilmektedir.

MADDE 5: ARAÇLARIN NİTELİĞİ

5.1. İşbu sözleşme kapsamında 398 adet aracın devri yapılacaktır. 195 adet otomobil ve kamyonet, 196 adet motosiklet, 1 adet bisiklet.

5.2. Belirtilen araçlardan 85’i için icra takibine başlanmış olup fiili hacizleri yapılmıştır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından öncelikle fiili haczi yapılmamış olan araçların nakli gerçekleştirilecektir.

5.3. 85 adet fiili hacizli aracın nakli yapılmadan önce ilgili icra müdürlüklerinde bulunan dosyalara devir işleminin gerçekleştiğini belgelendiren evraklar BELTAŞ’a sunulacak ve bu müdürlüklerde araçların nakli için gereken işlemler yapılarak hukuksal süreç sona erdirilecektir. Dosya alacaklarının devri amacıyla BELTAŞ yetkilisi icra müdürlüğünde temlik işlemini gerçekleştirecektir. Hukuksal işlemleri sona eren her bir fiili hacizli araç FİRMA otoparkına nakledilecektir.

MADDE 6: MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI

6.1. Mücbir sebepler (deprem, sel, tehlikeli salgın hastalık, isyan, ihtilal, savaş, genel grev gibi) nedeniyle süre uzatımı verilebilir.

 6.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve FİRMA’ya süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) FİRMA’nın kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) FİRMA’nın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 10 (On) gün içinde FİRMA’nın BELTAŞ’a yazılı olarak bildirimde bulunması,

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

6.3. BELTAŞ’tan kaynaklanan nedenler

BELTAŞ‘ın, işbu sözleşmede yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini FİRMA’nın kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (araçların nakle uygun halde tutulmaması, çekici aracın araçların bulunduğu alana girecek imkânının bulunmaması gibi) ve bu sebeple sorumluluğu FİRMA’ya ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun işin yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve FİRMA’nın bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılacaktır.

MADDE 7: CEZAİ ŞARTLAR

7.1 Madde 3.1 ve 3.2’de belirtilen 1 (Bir) aylık süreler içerisinde FİRMA’nın araçların naklini gerçekleştirmemesi halinde nakledilmeyen her bir araç için, BELTAŞ otoparkında kalmaya devam ettiği her gün bahse konu aracın günlük UKOME otopark ücretinin 2 katı FİRMA tarafından cezai şart olarak ödenecektir.

MADDE 8:  SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1. İşbu sözleşme; tarafların madde 3.1’de belirtilen sürede, BELTAŞ; araçların naklinin yapılması için tüm koşulları hazır bulundurduğu halde FİRMA tarafından naklin gerçekleştirilmemesi halinde sözleşme hiçbir bildirime gerek olmaksızın feshedilebilecektir.

8.2. Madde 3.2’de belirtilen 1 (Bir) aylık süre sonunda naklin geçerli yapılamama sebeplerinin devamı halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile feshedilebilir.

8.3. Sözleşmedeki maddelerden birisinin hükümsüz kalması veya uygulanmasında fiili imkânsızlık olması halinde sözleşme diğer unsurları ile birlikte taraflar için herhangi bir eşitsizliğe neden olmadan ayakta tutulabilecek ise uygulanmaya devam edecektir.

MADDE 9: İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 10:  İşbu sözleşme 10 madde ve 3 sayfadan ibaret olup imza tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

EK: ARAÇ LİSTESİ

Otomobil, Kamyonet, Minibüs

 

No Cinsi Marka Renk Yakalanma Gerekçesi Parka Giriş Tarihi
1 Otomobil HYUNDAI Gri Hacizli Yakalamalı 08/08/2017
2 Kamyonet WOLKSWAGEN Beyaz Hacizli Yakalamalı 09/08/2017
3 Otomobil TOFAS Yesil Hacizli Yakalamalı 09/08/2017
4 Otomobil WOLKSWAGEN Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 09/08/2017
5 Otomobil CHAVROLET Gri Hacizli Yakalamalı 10/08/2017
6 Otomobil TOFAS Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 10/08/2017
7 Otomobil FORD Gri Hacizli Yakalamalı 10/08/2017
8 Otomobil TOFAS Beyaz Muayene süresini geçirmek –  Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 10/08/2017
9 Otomobil FIAT Mavi Hacizli Yakalamalı 12/08/2017
10 Otomobil CITROEN Gri Hacizli Yakalamalı 12/08/2017
11 Otomobil FIAT Lacivert Hacizli Yakalamalı 13/08/2017
12 Kamyonet ISUZU Beyaz Hacizli Yakalamalı,Emniyeti Bakımından Tutanaklı 13/08/2017
13 Otomobil FORD Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 13/08/2017
14 Otomobil FIAT Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 14/08/2017
15 Otomobil TOFAS Fume Hacizli Yakalamalı 18/08/2017
16 Otomobil TOFAS Mavi Alkollü şekilde araç kullanmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak 19/08/2017
17 Otomobil PEUGEOT Beyaz Trafik kazası – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak 19/08/2017
18 Kamyonet PEUGEOT Sarı Hacizli Yakalamalı 21/08/2017
19 Kamyonet FIAT Beyaz Muayene süresini geçirmek 22/08/2017
20 Otomobil OPEL Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 23/08/2017
21 Otomobil TOFAS Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 23/08/2017
22 Otomobil TOFAS Beyaz Hacizli Yakalamalı 23/08/2017
23 Otomobil MERCEDES Yesil Hacizli Yakalamalı 26/08/2017
24 Otomobil TOFAS Gri Aşırı Aksesuar (egzoz, geniş taban lastik vb.) kullanmak 27/08/2017
25 Otomobil OPEL Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 28/08/2017
26 Kamyonet FORD Beyaz Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan trafiğe çıkarmak 28/08/2017
27 Minibüs FORD Beyaz Hacizli Yakalamalı 28/08/2017
28 Otomobil MITSUBISHI Gri Hacizli Yakalamalı 29/08/2017
29 Kamyonet RENAULT Beyaz Hacizli Yakalamalı 29/08/2017
30 Kamyonet FORD Fume Hacizli Yakalamalı 30/08/2017
31 Otomobil LADA Yesil Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 31/08/2017
32 Otomobil BMW Gri Trafik kazası 01/09/2017
33 Otomobil FIAT Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 01/09/2017
34 Kamyonet WOLKSWAGEN Beyaz Hacizli Yakalamalı 04/09/2017
35 Kamyonet HYUNDAİ Beyaz Hacizli Yakalamalı 05/09/2017
36 Otomobil LADA Bordo Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 06/09/2017
37 Otomobil CITROEN Beyaz Hacizli Yakalamalı 06/09/2017
38 Otomobil TOFAS Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 07/09/2017
39 Otomobil RENAULT Kirmizi Hacizli Yakalamalı 08/09/2017
40 Otomobil TOFAS Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 08/09/2017
41 Otomobil TOFAS Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı – Hacizli Yakalamalı 09/09/2017
42 Otomobil RENAULT Beyaz Hacizli Yakalamalı 09/09/2017
43 Kamyonet FIAT Gri Hacizli Yakalamalı 12/09/2017
44 Otomobil TOFAS Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 15/09/2017
45 Otomobil HYUNDAI Gri Hacizli Yakalamalı 15/09/2017
46 Kamyonet FORD Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 16/09/2017
47 Otomobil TOFAS Diger Emniyeti Bakımından Tutanaklı 16/09/2017
48 Otomobil FORD Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 17/09/2017
49 Otomobil FORD Kahverengi Hacizli Yakalamalı 17/09/2017
50 Otomobil DAEWO Kirmizi Hacizli Yakalamalı 18/09/2017
51 Kamyonet FIAT Beyaz Hacizli Yakalamalı,Emniyeti Bakımından 19/09/2017
52 Kamyonet VOLKSWAGEN Gri Taşıt yolu üzerinde levhalara uymamak 19/09/2017
53 Otomobil OPEL Kirmizi Hacizli Yakalamalı 20/09/2017
54 Otomobil TOFAS Mavi Muayene süresini geçirmek 22/09/2017
55 Otomobil RENAULT Fume Hacizli Yakalamalı 23/09/2017
56 Kamyonet HYUNDAI Beyaz Hacizli Yakalamalı 23/09/2017
57 Otomobil FORD Fume Hacizli Yakalamalı 24/09/2017
58 Otomobil TOFAS Beyaz Hacizli Yakalamalı 26/09/2017
59 Otomobil TOFAS Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/09/2017
60 Otomobil TOFAS Kahverengi Hacizli Yakalamalı 27/09/2017
61 Otomobil OPEL Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 30/09/2017
62 Otomobil TOFAS Fume Emniyeti Bakımından Tutanaklı 01/10/2017
63 Otomobil SKODA Beyaz Trafik kazası 02/10/2017
64 Otomobil TOFAS Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 02/10/2017
65 Otomobil FIAT Beyaz Aşırı Aksesuar (egzoz, geniş taban lastik vb.) kullanmak – Hacizli Yakamalı 02/10/2017
66 Otomobil FIAT Siyah Ruhsatı üzerinde bulunmadan trafiğe çıkmak 03/10/2017
67 Kamyonet FIAT Beyaz Hacizli Yakalamalı 05/10/2017
68 Otomobil TOFAS Mavi Hacizli Yakalamalı 05/10/2017
69 Kamyonet FORD Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 06/10/2017
70 Kamyonet KIA Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 06/10/2017
71 Otomobil RENAULT Gri Trafik kazası 08/10/2017
72 Otomobil OPEL Siyah Hacizli Yakalamalı 08/10/2017
73 Otomobil FORD Mavi Hacizli Yakalamalı 09/10/2017
74 Otomobil DOGAN Yesil Hacizli Yakalamalı 09/10/2017
75 Kamyonet ISUZU Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 09/10/2017
76 Otomobil TOFAS Sarı Emniyeti Bakımından Tutanaklı 09/10/2017
77 Otomobil FORD Gri Hacizli Yakalamalı 10/10/2017
78 Otomobil TOFAS Beyaz Hacizli Yakalamalı 10/10/2017
79 Minibüs MAZDA Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 14/10/2017
80 Kamyonet FORD Beyaz Hacizli Yakalamalı 14/10/2017
81 Otomobil TOFAS Kahverengi Taşıt yolu üzerine yasaklanan yere park etmek 16/10/2017
82 Kamyonet FIAT Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 19/10/2017
83 Otomobil RENAULT Fume Hacizli Yakalamalı 19/10/2017
84 Otomobil FIAT Kirmizi Hacizli Yakalamalı 20/10/2017
85 Otomobil FIAT Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 21/10/2017
86 Otomobil HYUNDAI Gri Hacizli Yakalamalı 21/10/2017
87 Otomobil RENAULT Gri Yol güvenliği bakımından 21/10/2017
88 Minibüs HYUNDAI Gri Trafik kazası – Muayene süresini geçirmek 22/10/2017
89 Otomobil TOFAS Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 24/10/2017
90 Otomobil RENAULT Bordo Emniyeti Bakımından Tutanaklı 26/10/2017
91 Otomobil FIAT Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 27/10/2017
92 Kamyonet ANADOL Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 28/10/2017
93 Otomobil MITSUBISHI Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 28/10/2017
94 Otomobil RENAULT Kirmizi Hacizli Yakalamalı 29/10/2017
95 Otomobil ALFA_ROMEO Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 30/10/2017
96 Otomobil TOFAS Bej Emniyeti Bakımından Tutanaklı 30/10/2017
97 Otomobil TOFAS Siyah Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 31/10/2017
98 Otomobil KIA Yesil Emniyeti Bakımından Tutanaklı 02/11/2017
99 Otomobil FORD Kirmizi Hacizli Yakalamalı 02/11/2017
100 Otomobil TOFAS Yesil Hacizli Yakalamalı 04/11/2017
101 Otomobil BMW Siyah Hacizli Yakalamalı 05/11/2017
102 Kamyonet PEUGOUT Beyaz Hacizli Yakalamalı 05/11/2017
103 Kamyonet PEUGOUT Beyaz Hacizli Yakalamalı 06/11/2017
104 Otomobil TOFAS Yesil Araç üzerinde teknik değişiklik yapmak 07/11/2017
105 Kamyonet FORD Beyaz Alkollü şekilde araç kullanmak – Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkmak 07/11/2017
106 Otomobil FORD Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 07/11/2017
107 Kamyonet FORD Beyaz Hacizli Yakalamalı 09/11/2017
108 Otomobil TOFAS Mavi Hacizli Yakalamalı 10/11/2017
109 Kamyonet FORD Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 10/11/2017
110 Otomobil SKODA Kirmizi Hacizli Yakalamalı 13/11/2017
111 Otomobil RENAULT Kirmizi Taşıt yolu üzerine yasaklanan yere park etmek 14/11/2017
112 Otomobil TOFAS Bordo Hacizli Yakalamalı 17/11/2017
113 Otomobil TOFAS Siyah Hacizli Yakalamalı,Emniyeti Bakımından 20/11/2017
114 Traktör DIGER Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı – Hacizli Yakalanmalı 21/11/2017
115 Otomobil TOFAS Beyaz Sürücü belgesiz araç kullanmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 23/11/2017
116 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 24/11/2017
117 Otomobil BMW Siyah Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 25/11/2017
118 Otomobil OPEL Kirmizi Hacizli Yakalamalı 25/11/2017
119 Otomobil RENAULT Balkopugu Emniyeti Bakımından Tutanaklı 25/11/2017
120 Otomobil MERCEDES Siyah Hacizli Yakalamalı 29/11/2017
121 Otomobil FIAT Mavi Hacizli Yakalamalı 30/11/2017
122 Otomobil FIAT Beyaz Hacizli Yakalamalı 18/01/2018
123 Otomobil TOFAS Beyaz Muayene süresini geçirmek – Ruhsatı üzerinde bulundurmamak 10/02/2018
124 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 10/02/2018
125 Otomobil PEUGEOT Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 14/02/2018
126 Otomobil ALFA_ROMEO Beyaz Sürücü belgesiz araç kullanmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 19/02/2018
127 Otomobil TOFAS Kirmizi Hacizli Yakalamalı –  Taşıt yolu üzerine yasaklanan yere park etmek 21/02/2018
128 Otomobil RENAULT Beyaz Hacizli Yakalamalı 17/03/2018
129 Otomobil PEUGOUT Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 17/03/2018
130 Minibüs OTOKAR Mavi Trafik kazası 27/03/2018
131 Otomobil TOFAS Kirmizi Ruhsatı üzerinde bulunmadan trafiğe çıkmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 07/04/2018
132 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 07/04/2018
133 Otomobil FIAT Beyaz Hacizli Yakalamalı – Taşıt yolu üzerine yasaklanan yere park etmek 12/04/2018
134 Otomobil MERCEDES Balkopugu Emniyeti Bakımından Tutanaklı 13/04/2018
135 Otomobil TOFAS Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 28/04/2018
136 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 13/05/2018
137 Otomobil TOFAS Sarı Hacizli Yakalamalı 15/05/2018
138 Otomobil RENAULT Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 17/05/2018
139 Otomobil RENAULT Beyaz Güvenliği bakımından 20/05/2018
140 Otomobil RENAULT Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 21/05/2018
141 Otomobil SKODA Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 03/06/2018
142 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 12/06/2018
143 Otomobil TOFAS Sarı Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 18/06/2018
144 Kamyonet FORD Beyaz Güvenliği bakımından 21/06/2018
145 Otomobil TOFAS Bordo Emniyeti Bakımından Tutanaklı 23/06/2018
146 Minibüs FORD Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 24/06/2018
147 Otomobil OPEL Siyah Trafik kazası 26/06/2018
148 Otomobil TOFAS Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/06/2018
149 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 27/06/2018
150 Otomobil FORD Gri Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 28/06/2018
151 Otomobil TOFAS Gri Muayene süresini geçirmek 03/07/2018
152 Kamyonet DODGE Kirmizi Otobüs durağına park etmek 11/07/2018
153 Kamyonet FORD Gri Hacizli Yakalamalı 12/07/2018
154 Otomobil RENAULT Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 20/07/2018
155 Otomobil TOFAS Sarı Sürücü belgesiz araç kullanmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 22/07/2018
156 Otomobil FIAT Mavi Taşıt yolu üzerine yasaklanan yere park etmek 26/07/2018
157 Otomobil HYUNDAİ Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 30/07/2018
158 Otomobil TOFAS Beyaz Otobüs durağına park etmek 30/07/2018
159 Otomobil TOFAS Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 02/08/2018
160 Otomobil FIAT Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 10/08/2018
161 Kamyon FIAT Kirmizi Muayene süresini geçirmek – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 13/08/2018
162 Kamyonet PEUGEOT Gri Hacizli Yakalamalı 16/08/2018
163 Kamyon ISUZU Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 17/08/2018
164 Otomobil FORD Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 18/08/2018
165 Otomobil TOYOTA Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 29/08/2018
166 Otomobil LADA Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 06/09/2018
167 Otomobil TOYOTA Gri Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 07/09/2018
168 Otomobil LADA Beyaz Muayene süresini geçirmek 10/09/2018
169 Otomobil TOFAS Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 11/09/2018
170 Otomobil TOFAS Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 19/09/2018
171 Otomobil FIAT Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 21/09/2018
172 Otomobil TOFAS Bej Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 24/09/2018
173 Kamyonet KIA Beyaz Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 26/09/2018
174 Kamyonet KIA Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 30/09/2018
175 Otomobil RENAULT Beyaz Muayene süresini geçirmek – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 04/10/2018
176 Otomobil TOYOTA Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 05/10/2018
177 Otomobil RENAULT Kahverengi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 06/10/2018
178 Kamyonet PEUGOUT Siyah Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 06/10/2018
179 Otomobil FORD Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 08/10/2018
180 Otomobil MERCEDES Gri Hacizli Yakalamalı 08/10/2018
181 Kamyonet FORD Gri Hacizli Yakalamalı 09/10/2018
182 Otomobil TOFAS Bordo Hacizli Yakalamalı 14/10/2018
183 Otomobil FIAT Gri Hacizli Yakalamalı 15/10/2018
184 Otomobil FORD Gri Hacizli Yakalamalı 17/10/2018
185 Otomobil FORD Beyaz Şekil Dışı Park Etmek – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 19/10/2018
186 Kamyonet FORD Mavi Muayene süresini geçirmek 20/10/2018
187 Otomobil FIAT Gri Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 21/10/2018
188 Otomobil PEUGEOT Beyaz Hacizli Yakalamalı 23/10/2018
189 Otomobil FIAT Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı,Hacizli 24/10/2018
190 Otomobil TOFAS Beyaz Hacizli Yakalamalı 28/10/2018
191 Otomobil FORD Kirmizi Alkollü şekilde araç kullanmak – Sürücü belgesiz araç kullanmak 30/10/2018
192 Kamyonet MITSUBISHI Kirmizi Hacizli Yakalamalı 01/11/2018
193 Kamyonet HYUNDAI Beyaz Hacizli Yakalamalı 03/11/2018
194 Otomobil TOFAS Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 05/11/2018
195 Kamyonet FORD Beyaz Hacizli Yakalamalı 14/11/2018
196 Otomobil RENAULT Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 17/11/2018
197 Minibüs BMC Beyaz Aracı maksadın dışında kullanmak 20/11/2018
198 Kamyon IVECO Beyaz Hacizli Yakalamalı 22/11/2018
199 Otomobil FORD Kahverengi Hacizli Yakalamalı 22/11/2018
200 Kamyonet FORD Mavi Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları üzerine park etmek 27/11/2018
201 Otomobil RENAULT Beyaz Hacizli Yakalamalı 07/12/2018

 

Motosiklet

 

1 Motor YAMAHA Siyah Ruhsatı üzerinde bulunmadan trafiğe çıkmak 09/08/2017
2 Motor HONDA Siyah Ruhsatı üzerinde bulunmadan trafiğe çıkmak 10/08/2017
3 Motor DIGER Sarı Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 10/08/2017
4 Motor MONDIAL Siyah Sürücü belgesini üzerinde bulundurmadan araç kullanmak 11/08/2017
5 Motor HONDA Siyah Trafik kazası 14/08/2017
6 Motor FALCON Siyah Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 17/08/2017
7 Motor MONDIAL Siyah Trafik kazası 18/08/2017
8 Motor KUBA Kirmizi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 20/08/2017
9 Motor ARORA Kirmizi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 21/08/2017
10 Motor KUBA Beyaz Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 29/08/2017
11 Motor YAMAHA Kirmizi Ruhsatı üzerinde bulunmadan trafiğe çıkmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 03/09/2017
12 Motor MONDIAL Kirmizi Trafik kazası 05/09/2017
13 Motor ARORA Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 10/09/2017
14 Motor MOTORAN Kirmizi Trafik kazası 10/09/2017
15 Motor KANUNI Diger Emniyeti Bakımından Tutanaklı 11/09/2017
16 Motor MONDIAL Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 11/09/2017
17 Motor DIGER Diger Emniyeti Bakımından Tutanaklı 15/09/2017
18 Motor BİSAN Mavi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 17/09/2017
19 Motor PEUGEOT Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 18/09/2017
20 Motor DIGER Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 22/09/2017
21 Motor YAMAHA Beyaz Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 22/09/2017
22 Motor MONDIAL Bordo Emniyeti Bakımından Tutanaklı 23/09/2017
23 Motor LİFAN Beyaz Trafik kazası 24/09/2017
24 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 25/09/2017
25 Motor MONDIAL Mavi Trafik kazası 25/09/2017
26 Motor MONDIAL Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 25/09/2017
27 Motor MOTORAN Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 26/09/2017
28 Motor DIGER Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 29/09/2017
29 Motor MONDIAL Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 30/09/2017
30 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 30/09/2017
31 Motor YAMAHA Mavi Sürücü belgesini üzerinde bulundurmadan araç kullanmak 30/09/2017
32 Motor DIGER Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 02/10/2017
33 Motor KANUNI Kirmizi Sürücü belgesini üzerinde bulundurmadan araç kullanmak – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 02/10/2017
34 Motor DIGER Sarı Emniyeti Bakımından Tutanaklı 08/10/2017
35 Motor MONDIAL Mavi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 08/10/2017
36 Motor BOMOTO Siyah Sürücü belgesini üzerinde bulundurmadan araç kullanmak 12/10/2017
37 Motor DIGER Beyaz Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 12/10/2017
38 Motor SEGER Kirmizi Sürücü belgesini üzerinde bulundurmadan araç kullanmak 12/10/2017
39 Motor KANUNI Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 12/10/2017
40 Motor KYMCO Kirmizi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 13/10/2017
41 Motor ARORA Siyah Trafik kazası 15/10/2017
42 Motor KUBA Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 16/10/2017
43 Motor MONDIAL Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 16/10/2017
44 Motor FALCON Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 16/10/2017
45 Motor REMSEY Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 17/10/2017
46 Motor DIGER Kirmizi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 19/10/2017
47 Motor MONDIAL Gri Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 20/10/2017
48 Motor DIGER Beyaz Sürücü belgesini üzerinde bulundurmadan araç kullanmak  – Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 20/10/2017
49 Motor DIGER Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 22/10/2017
50 Motor MONDİAL Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 23/10/2017
51 Motor KANUNI Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 23/10/2017
52 Motor ARORA Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/10/2017
53 Motor REMSEY Gri Sürücü belgesiz araç kullanmak 27/10/2017
54 Motor HONDA Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 02/11/2017
55 Motor Secilmedi Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 03/11/2017
56 Motor REMSEY Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 03/11/2017
57 Motor YAMAHA Kirmizi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkmak 07/11/2017
58 Motor HONDA Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 08/11/2017
59 Motor DIGER Yesil Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 14/11/2017
60 Motor FALCON Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 14/11/2017
61 Motor ASYA Diger Emniyeti Bakımından Tutanaklı 15/11/2017
62 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 15/11/2017
63 Motor MONDİAL Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 17/11/2017
64 Motor MONDİAL Kirmizi Trafik kazası 24/11/2017
65 Motor KANUNI Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 07/02/2018
66 Motor YAMAHA Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 31/03/2018
67 Motor YAMAHA Mavi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 31/03/2018
68 Motor PRESTO Kirmizi Trafik kazası 09/04/2018
69 Motor DIGER Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 10/04/2018
70 Motor DIGER Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 11/04/2018
71 Motor KANUNI Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanma 11/04/2018
72 Motor KADİRGA Siyah Hacizli Yakalamalı – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 14/04/2018
73 Motor YAMAHA Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 14/04/2018
74 Motor HONDA Yesil Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 15/04/2018
75 Motor MONDIAL Siyah Taşıt yolu üzerine yasaklanan yere park etmek 20/04/2018
76 Motor MONDIAL Kirmizi Trafik kazası – Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkma 25/04/2018
77 Motor KYMCO Mavi Trafik kazası 27/04/2018
78 Motor MONDIAL Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/04/2018
79 Motor MONDIAL Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 28/04/2018
80 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 28/04/2018
81 Motor KUBA Gri Sürücü belgesiz araç kullanmak 29/04/2018
82 Motor YAMAHA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 03/05/2018
83 Motor HONDA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 04/05/2018
84 Motor DIGER Kahverengi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 04/05/2018
85 Motor MONDIAL Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 08/05/2018
86 Motor ASYA Mavi Güvenliği bakımından 08/05/2018
87 Motor YUKİ Kirmizi Trafik kazası 08/05/2018
88 Motor KUBA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 13/05/2018
89 Motor YAMAHA Sarı Sürücü belgesiz araç kullanmak 19/05/2018
90 Motor YAMAHA Gri Emniyeti Bakımından Tutanaklı 20/05/2018
91 Motor DIGER Siyah Trafik kazası 26/05/2018
92 Motor YAMAHA Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 27/05/2018
93 Motor SALCANO Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 29/05/2018
94 Motor ASYA Diger Sürücü belgesiz araç kullanmak 30/05/2018
95 Motor REMSEY Kirmizi Trafik kazası 03/06/2018
96 Motor ASYA Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 03/06/2018
97 Motor REMSEY Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 03/06/2018
98 Motor DIGER Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 03/06/2018
99 Motor DIGER Gri Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkma 03/06/2018
100 Motor HONDA Siyah Trafik kazası 15/06/2018
101 Motor KUBA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 18/06/2018
102 Motor REMSEY Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 19/06/2018
103 Motor MONDİAL Siyah Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 21/06/2018
104 Motor MOTORAN Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 22/06/2018
105 Motor YAMAHA Kirmizi Trafik kazası 22/06/2018
106 Motor MONDIAL Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 23/06/2018
107 Motor DIGER Sarı Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 25/06/2018
108 Motor DIGER Mavi Hacizli Yakalamalı,Emniyeti Bakımından 30/06/2018
109 Motor MONDİAL Gri Trafik kazası 30/06/2018
110 Motor MONDIAL Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 01/07/2018
111 Motor DIGER Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 01/07/2018
112 Motor ASYA Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 01/07/2018
113 Motor KANUNI Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 01/07/2018
114 Motor SALCANO Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 01/07/2018
115 Motor DIGER Gri Sürücü belgesiz araç kullanmak 01/07/2018
116 Motor MONDIAL Gri Muayene süresini geçirmek – Ruhsatı üzerinde bulundurmadan trafiğe çıkmak 03/07/2018
117 Motor JAVA Kirmizi Trafik kazası 06/07/2018
118 Motor MONDIAL Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 06/07/2018
119 Motor ASYA Siyah Sürücü belgesiz araç kullanmak 06/07/2018
120 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 11/07/2018
121 Motor KUBA Mavi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkma 22/07/2018
122 Motor DIGER Siyah Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 22/07/2018
123 Motor ASYA Gri Sürücü belgesiz araç kullanmak – Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkma 22/07/2018
124 Motor KANUNI Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 25/07/2018
125 Motor KANUNI Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 25/07/2018
126 Motor DIGER Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 26/07/2018
127 Motor YAMAHA Diger Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkma 27/07/2018
128 Motor DIGER Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/07/2018
129 Motor DORADO Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 28/07/2018
130 Motor HONDA Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 28/07/2018
131 Motor YAMAHA Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 02/08/2018
132 Motor DIGER Kirmizi Güvenliği bakımından 04/08/2018
133 Motor ARORA Beyaz Sürücü belgesiz araç kullanmak 06/08/2018
134 Motor MONDIAL Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 06/08/2018
135 Motor MONDİAL Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 09/08/2018
136 Motor DORADO Gri Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 09/08/2018
137 Motor YAMAHA Mavi Muayene süresini geçirmek 14/08/2018
138 Motor ARORA Beyaz Trafik kazası 15/08/2018
139 Motor DIGER Gri Sürücü belgesiz araç kullanmak 20/08/2018
140 Motor DIGER Mavi Tescil edilen araçların trafik belgesini almadan trafiğe çıkma 22/08/2018
141 Motor DIGER Sarı Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/08/2018
142 Motor KUBA Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/08/2018
143 Motor ARORA Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 31/08/2018
144 Motor KUBA Beyaz Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 02/09/2018
145 Motor DIGER Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 02/09/2018
146 Motor DIGER Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 03/09/2018
147 Motor DIGER Gri Yetersiz ehliyet ile trafiğe çıkmak 05/09/2018
148 Motor KUBA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 07/09/2018
149 Motor DIGER Yesil Emniyeti Bakımından Tutanaklı 08/09/2018
150 Motor DIGER Mavi Sürücü belgesiz araç kullanmak 11/09/2018
151 Motor MONDIAL Siyah Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 12/09/2018
152 Motor MONDİAL Kirmizi Hacizli Yakalamalı –  Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 12/09/2018
153 Motor MOTORAN Yesil Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 13/09/2018
154 Motor MONDIAL Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 15/09/2018
155 Motor KUBA Kirmizi Muayene süresini geçirmek 15/09/2018
156 Motor DIGER Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 17/09/2018
157 Motor ASYA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 19/09/2018
158 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 24/09/2018
159 Motor YAMAHA Sarı Trafik kazası 26/09/2018
160 Motor MONDIAL Kirmizi Muayene süresini geçirmek – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 26/09/2018
161 Motor MONDİAL Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 27/09/2018
162 Motor KUBA Kirmizi Hacizli Yakalamalı – Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 28/09/2018
163 Motor MONDİAL Mavi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 28/09/2018
164 Motor ASYA Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 30/09/2018
165 Motor YUKİ Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 01/10/2018
166 Motor DIGER Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 02/10/2018
167 Motor MONDİAL Mavi Trafik kazası 03/10/2018
168 Motor MONDİAL Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 05/10/2018
169 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 07/10/2018
170 Motor CHERRY Diger Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 08/10/2018
171 Motor DIGER Diger Emniyeti Bakımından Tutanaklı 09/10/2018
172 Motor KUBA Siyah Trafik kazası 09/10/2018
173 Motor MONDIAL Kirmizi Sürücü belgesiz araç kullanmak 10/10/2018
174 Motor KUBA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 17/10/2018
175 Motor DIGER Beyaz Trafik kazası 20/10/2018
176 Motor SALCANO Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 23/10/2018
177 Motor DIGER Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 25/10/2018
178 Motor MONDIAL Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 26/10/2018
179 Motor KANUNİ Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 27/10/2018
180 Motor DIGER Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 30/10/2018
181 Motor KUBA Kirmizi Trafik kazası 31/10/2018
182 Motor KUBA Siyah Trafik kazası 01/11/2018
183 Motor KUBA Kirmizi Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkmak 02/11/2018
184 Motor YUKİ Beyaz Emniyeti Bakımından Tutanaklı 03/11/2018
185 Motor ZEALSUN Siyah Emniyeti Bakımından Tutanaklı 04/11/2018
186 Motor MOTORAN Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 04/11/2018
187 Motor MONDİAL Kirmizi Trafik kazası 10/11/2018
188 Motor ARORA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 12/11/2018
189 Motor HONDA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 16/11/2018
190 Motor HONDA Gri Hacizli Yakalamalı 17/11/2018
191 Motor KUBA Kirmizi Trafik kazası 17/11/2018
192 Motor DIGER Kirmizi Tescili zorunlu olan araçları tescil belgesi almadan kullanmak 18/11/2018
193 Motor YAMAHA Kirmizi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 18/11/2018
194 Motor HONDA Gri Trafik kazası 24/11/2018
195 Motor FALCON Sarı Emniyeti Bakımından Tutanaklı 25/11/2018
196 Motor HONDA Mavi Emniyeti Bakımından Tutanaklı 10/12/2018

 

Bisiklet

 

No Plakası Cinsi Marka Renk Yakalanma Gerekçesi Parka Giriş Tarihi
1 BLT00079 Bisiklet DIGER Mor Emniyeti Bakımından Tutanaklı 03/11/2017